Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2007

ΑΚΟΝΙΖΙΑ !!

Αυτήν την σελίδα την βρήκα κάπου στο διαδικτιο !!!που ? δεν θυμάμαι ,την είχα αποθήκευση στα αρχεία μου και επί ευκαιρία που είναι η εποχή της (άνθισμα ακονιζιας) τώρα είπα να το αναφέρω από εδώ:

"Φάρμακο για τις μέλισσες στο τμήμα Χημείας
Της Αννας Παπαδοκωστάκη.
Eνας μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Χημείας , από οικογένεια μελισσοκόμων, ανακάλυψε στο εργαστήριο ένα «φάρμακο» για τις μέλισσες, επαληθεύοντας τις γνώσεις της λαικής παράδοσης. Ο Δημοσθένης Ισαακίδης, θυμόταν ότι οι παλιοί μελισσοκόμοι έβαζαν πάνω από τις κυψέλες στεφάνια από ένα φυτό, την γνωστή στην Κρήτη ως “ακονιζά” (Ditrichia viscose), για να μειώσουν τους θανάτους των μελισσών από το παράσιτο βαρρόα. Πρόκειται για ένα μικροσκοπικό έντομο, όσο το κεφάλι μια καρφίτσας, που παρασιτεί στο σώμα της μέλισσας από τη στιγμή που γίνεται προνύμφη και στο τέλος την σκοτώνει καθώς απομυζά τη σάρκα της. Αν ένα σμήνος προσβληθεί από αυτό το παράσιτο, τότε όλες οι μέλισσες παθαίνουν μέσα σε τρία χρόνια.Ο Δ. Ισαακίδης σε συνεργασία με τον καθηγητή Οργανικής Χημείας Χ. Κατερινόπουλο και την μεταπτυχιακό Καλλιόπη Σοφού συγκέντρωσαν δείγματα ακονιζάς από 5 διαφορετικές περιοχές της Κρήτης. Μετά από ξήρανση και κατεργασία του φυτού με αιθανόλη, απομονώθηκαν τρείς ομάδες συστατικών από τις οποίες μία βρέθηκε να έχει την μέγιστη επιλεκτική τοξικότητα επί ζωντανών βαρρόα, τα οποία σκοτώνει σε ποσοστό 98%.Με την επεξεργασία αυτή, παρασκευάστηκε ένα σκεύασμα που περιέχει την ομάδα αυτών των συστατικών και χρησιμοποιείται με επιτυχία σε μελέτες πεδίου σε διαφορετικές περιοχές της νήσου Κρήτης, είτε με ψεκασμό των κυψελών είτε με τη χρήση εμποτισμένων ταινιών. Το σκεύασμα αυτό που αναμένεται να έχει ευρεία χρήση στη Μελισσοκομία, εκτίθεται από σήμερα στο Ζάππειο Μέγαρο, στην έκθεση «εβδομάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας» στην οποία παίρνει μέρος και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.Παράσιτο-φονιάςΗ εργασία αυτή χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα «Φυτώριο Ιδεών-Unistep» του Περιφεριακού Προγράμματος CRINNO. Όπως μας είπε ο κ. Χάρης Κατερινόπουλος, η βαρροϊκή ακαρίαση είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής μελισσοκομίας και της μελισσοκομίας σχεδόν όλου του κόσμου. Προσβάλλει το γόνο (προνύμφες καινύμφες) και τις ενήλικες μέλισσες (βασίλισσα εργάτριες και κηφήνες). Η βαρρόα παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1904 στην Νοτιανατολική Ασία να παρασιτεί την ινδική μέλισσα. Η περιγραφή του παρασίτου αυτού πέρασε σχεδόν απαρατήρητη αφού δεν προκαλούσε σημαντικές ζημιές στον ξενιστή της. Το πότε και πώς έγινε η μεταφορά της στην οικιακή μέλισσα δεν είναι ακριβώς γνωστό. Αλλά σε διάστημα λιγότερο από 40 χρόνια μεταδόθηκε σχεδόν σε όλο τον κόσμο εκτός από την Αυστραλία. Οι μεμονωμένες μέλισσες που μολύνονται με βαρρόα βλάπτονται με τους εξής τρόπους: α) από την απώλεια αιμολέμφου, που από μόνη της είναι σοβαρή, β) από την οπή που προκαλείται και επιτρέπει την δημιουργία μολύνσεων και ασθενειών. γ) ακόμη και με χαμηλή προσβολή, οι μέλισσες υφίστανται απώλεια βάρους και σμίκρυνση της ζωής. Εάν η προσβολή ανά μέλισσα είναι λιγότερο από 6 ακάρεα, η μέλισσα φθάνει συνήθως στην ωριμότητα. Εντούτοις, οι ενήλικες μέλισσες αποδυναμώνονται και η ζώη τους μικραίνει κατά τουλάχιστον 50%. Η συνολική επίδραση σε μια αποικία που μολύνεται με βαρρόα είναι πολύ σοβαρή και εάν δεν ληφθεί κανένα μέτρο ελέγχου η κατάληξη είναι μοιραία. Χωρίς επέμβαση του μελισσοκόμων, η πιθανότητα θνησιμότητας του μελισσιού είναι 10-15% το πρώτο έτος, 20% 30% το δεύτερο έτος, και ίσως 100% στο τρίτο έτος μετά την προσβολή.
Το φυτό ακονιζά είναι αειθαλής πολυετής θάμνος με ευρεία εξάπλωση στην περιοχή της Μεσογείου. Η επιφάνεια των φύλλων καλύπτεται από επιεφυμενιδικό έκκριμα πλούσιο σε τερπενοειδή και φαινολικές ενώσεις. Tα υδατοδιαλυτά επιεφυμενιδικά εκκρίματα του φυτού παρουσιάζουν ισχυρή αλληλοπαθητική δράση έναντι άλλων φυτών αλλά και παθογόνων.Στην έκθεση, θα γίνει επίδειξη της διαδικασίας παραγωγής του ιδιοσκευάσματος με δείγματα και φωτογραφικό υλικό. "

Κάποιος μπάρμπας μου (θειος) παλιός μελισσοκόμος ,μου έλεγε ότι έβαζαν κατά καιρούς ξεραμένη ακονιζια στο καπνιστιρι και όλα πήγαιναν καλά !!!!!
Η μητέρα μου, μου έλεγε ότι στης κλοσουδες που γέμιζαν κοτοψειρες με αποτέλεσμα να σηκώνεται η κότα και να κορνιάζουν τα αυγά , έβαζαν κλαδιά από ακονιζια και όλες οι ψείρες εξαφανίζονταν . Δεν ξέρω όμως αν πέθαιναν οι ψείρες ή απλά έφευγαν , αλλά νομίζω ότι έρχεται σε δεύτερη μοίρα αυτή η απορία μπροστά στο αποτέλεσμα .
Βλέπομε ότι στην φύση υπάρχουν αρκετοί εχθροί για τους εχθρούς μας !!εμείς θα παραμένουμε στα χημικά !!!

This page him I found somewhere in internet !!!Where? I do not remember, him I had storage in my files and on occasion that is the season (a'ncjsma akonjzjas) now said him I report from here: "Medicine for the bees in the department of Chemistry of Anna Papadokwsta'ki. A postgraduate student of department of Chemistry, from family of apiarists, you discover in the laboratory a "medicine" for the bees, verifying the knowledge of lajki's delivery. Demosthenes Jsaakj'dis, they remembered that the old apiarists did put above the beehives Stefania from a plant, the acquaintance in Crete as “akonjza'”? (Ditrichia viscose), in order to they decrease the deaths of bees from the parasitise varro'a. It is a microscopic insect, as long as the head of pin, that parasite' in the body of bee from the moment where becomes larva and in the end him kills kacw's apomyza' her flesh. If a swarm is offended by this parasitize, then all the bees suffer in three years the D. Jsaakj'dis in collaboration with the professor of Organic Chemistry X. Katerjno'poylo and the postgraduate Calliope Sofoy' assembled samples akonjza's from 5 different regions of Crete. After xi'ransi and treatment of plant with ethanol, were isolated three teams of components from which one found to have the biggest selective toxicity on live varro'a, which kills in percentage 98%. With this treatment, was prepared a skey'asma that contains the team of these components and is used with success in studies of field in different regions of island Crete, or with spraying of beehives or with the use of impregnated films. The skey'asma what is expected to have wide use in the Apiculture, is exposed from today in the Za'ppejo Palace, in the report "week of Science and Technology" in which it takes part and the University Crete this Parasitise-fonja'sI work it was financed by the Program "Nursery of Ideas of" Perjferjakoy' of Program CRINNO. As to us it said Mr Charm Katerjno'poylos, the varroj!ki' akarj'asi is from the bigger problems of Greek apiculture and apiculture of almost all world. It offends the spawn (larvae kajny'mfes) and the adult bees (king workers and drones). Varro'a it was observed for first time in 1904 in South-eastern Asia parasite' the Indian bee. The description of this parasitize passed almost aparati'riti after it did not cause important damage in her host. When and how it became her transport in the domestic bee is not precisely known. But in interval by 40 years it was least transmitted almost in all the world apart from Australia. The individual bees that are polluted with varro'a are harmed with the following ways: a) from the loss ajmole'mfoy, that from alone her is serious, v) from the apenture that is caused and allows the creation of pollutions and illnesses. c) even with low offence, the bees suffer loss of weight and diminution of life. If the offence per bee is least from 6 aka'rea, the bee reaches usually in the maturity. Nevertheless, the adult bees are undermined and their life minimizes at at least 50%. The total effect in a colony that is polluted with varro'a is very serious and if is not taken no measure of control the conclusion is mojraj'a. Without his intervention of apiarists, the probability of mortality meljssjoy' is the 10-15% first year, 20% 30% the second year, and perhaps 100% in the third year afterwards the offence. The plant akonjza' is aejcali's multiannual bush with wide spread in the region of Mediterranean. The surface of leaves is covered by epjefymenjdjko' e'kkrjma rich in terpenoejdi' and fajnoljke's unions. Ydatodjalyta' epjefymenjdjka' ekkrj'mata the plant they present powerful allilopacitjki' action against other plants but also pathogenic In the report, it will become demonstration of process of production of patent with samples and photographic material. «My somebody mpa'rmpas (divine) old apiarist, to me said that put occasionally xerame'ni akonjzja in the kapnjstjrj and all went well!!!!! My mother, to me said that stis klosoydes that they filled kotobejres so that is raised the hen and kornja'zoyn the eggs, put kladja' from akonjzja and all the lice were disappeared. I do not know however an died the lice or simply they left, but believe that comes in second fate this query front in the result. Vle'pome that in the nature they exist enough enemies for our enemies !!emej's we will remain in the chemical!!!

7 σχόλια:

μελονικος είπε...

Μπράβο φίλε Παντελή. Πολύ καλό θέμα. Και η προσπάθεια εξαιρετική.
Να που υπάρχουν και επιστήμονες ερευνιτές.

Θεοδόσης Κατσαρός είπε...

Άργησες …. αλλά ΕΓΡΑΨΕΣ ΠΑΛΙ!!!
Εμείς το κολυτσάρι το βάζαμε στο καπνιστήρι για να δροσίζει ο καπνός!

markos aliprantis είπε...

Την ακονιζιά την δουλεύω χρόνια μέσα στο καπνηστήρι για να πέφτουν τα βαρρόα κάτω κατά πρώτον και όπως λέει και ο θεοδόσης να δροσίζει ο καπνός κατά δεύτερο.Δεν ήξερα ότι έχει γίνει μελέτη από Πανεπιστήμιο για την ακονιζιά πάντα σε σχέσει με το βαρρόα.Παντελή από κοντά να μάθουμε περισσότερα

zepos είπε...

Θυμάμαι που ο Μάρκος είχε γράψει ότι βάζει ξερή ακονιζιά στο καπνιστήρι και πέφτουν τα βαρόα κάτω στη σίτα και μετά στο χώμα. Αν θυμάμαι τότε νομίζαμε ότι με το ανακάτεμα του μελισσιού και το πέταμα πέφτουν τα βαρόα. Αλλά μπορεί και να τα ζαλίζει ή κάτι χειρότερο η ακονιζιά όμως.. Λέτε;
Εγώ πάντως δεν έχω βρεί έως σήμερα καθόλου βαρόα!! Εδώ και 6 χρόνια που βολοδέρνω με λίγες κυψέλες και δεν έχω ποτέ βάλει κανένα φάρμακο οποιουδήποτε είδους..
Βέβαια δεν τα μετακινώ και δεν παίρνω πολύ μέλι ποτέ. Ότι έχει η περιοχή!!

skyrianbee είπε...

Φοβερά νέα μακάρι να συνεχιστεί η έρευνα, πάντως εγώ θα βάλω στο καπνηστήρι μου ακονυζιά, επίσης για κάπνισμα κατα της βαροα λένε ότι είναι καλά τα φύλα απο ευκάλυπτο ή να καις φύλα καπνού.

chaniabee είπε...

Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι πια ημερομηνία γράφτηκε αυτή η μελέτη για να δούμε πότε ήταν και η έκθεση και πια τα σχόλια πάνω σε αυτήν. Θα προσπαθήσω να μάθω περισσότερα και θα επανέλθω!!!!!

markos aliprantis είπε...

Παντελή βρήκα το τηλ.του Κατερινόπουλου τον πήρα αλλά ήταν η κόρη του.Θα ξαναπροσπαθήσω.