Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Π.Ο.Π πευκοθυμαρόμελο Κρήτης

Αγαπητοί συνάδελφοι τα καταφέραμε! το πρώτο ΠΟΠ μέλι της Ελλάδος είναι πλέον πραγματικοτητα!                      ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                         της 12ης Σεπτεμβρίου 2017


για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης (Pefkothymaromelo Kritis) (ΠΟΠ)]

 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

 Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012, για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 52 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

 (1) Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1151/2012, η αίτηση που υπέβαλε η Ελλάδα για την καταχώριση της ονομασίας «Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης» (Pefkothymaromelo Kritis) δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( 2 ).

 (2) Δεδομένου ότι δεν έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καμία δήλωση ένστασης βάσει του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, η ονομασία «Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης» (Pefkothymaromelo Kritis) πρέπει να καταχωρισθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

                                                       Άρθρο 1

 Καταχωρίζεται η ονομασία «Πευκοθυμαρόμελο Κρήτης» (Pefkothymaromelo Kritis) (ΠΟΠ). Η ονομασία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο αφορά προϊόν της κλάσης 1.4 — Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης (αυγά, μέλι, διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα πλην βουτύρου κ.λπ.) του παραρτήματος XI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής ( 3 ).

                                                       Άρθρο 2

 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

 Βρυξέλλες, 12 Σεπτεμβρίου 2017.

Για την Επιτροπή, εξ ονόματος του Προέδρου,
Phil HOGAN
Μέλος της Επιτροπής L 237/64 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.9.2017 ( 1 ) ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1. ( 2 ) ΕΕ C 108 της 6.4.2017, σ. 20. ( 3 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 668/2014 της Επιτροπής, της 13ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΕΕ L 179 της 19.6.2014, σ. 36).

Δεν υπάρχουν σχόλια: